عکاسی تبلیغاتی غذا جزو قسمت‌های سخت و همچنین جزو سبک‌های دشوار در رشته عکاسی است. چرا که غذاها پس از پخت زمان کوتاهی برای مصرف دارند و سپس سریع شروع به سرد شدن می‌کنند. از طرفی، کسی که عکاسی تبلیغاتی از غذا را بر عهده دارد، باید بتواند با استفاده